Nyhedsbrev juni 2024

Nyhedsbrev juni 2024

Månedens afgørelse: TBB 2024.622 – Sag nr. G-3376 – Afsagt den 27. februar 2024

Månedens afgørelse vedrører en tvist mellem en entreprenør og en bygherre om, hvorvidt en entreprenørgaranti kunne nedskrives uden afholdelse af en stadeforretning.

Resume
Bygherre (BH) og entreprenør (E) indgik den 10. december 2019 en VVS-entreprise, hvor parterne havde aftalt AB 92. Entreprisen var opdelt i 2 etaper med hver sin afleveringstermin. Da BH den 13. marts 2023 ophævede entreprisekontrakten med henvisning til væsentlig misligholdelse som følge af manglende mangeludbedring og færdiggørelse af udestående arbejder på etape 1 samt anticiperet misligholdelse på den endnu ikke påbegyndte etape 2, opstod der tvist mellem parterne om, hvorvidt entreprenørgarantien var nedskrevet fra 15 % til 10 %.

E gjorde gældende, at allerede fordi der den 31. maj 2022 var sket aflevering af etape 1, var garantien nedskrevet til 10 % for etape 1. Samtidig gjorde E gældende, at da BH ikke havde anmodet om udbetaling under garantien i snæver forbindelse med ophævelse af entreprisekontrakten den 13. marts 2023 – men først ca. 8 måneder senere den 9. november 2023 – var garantien i sin helhed nedskrevet til 10 %.

BH gjorde modsat gældende, at det ikke fremgik af parternes aftale, at der ved aflevering af etape 1 kunne ske en delvis nedskrivning af garantien, og at der derfor først kunne ske en nedskrivning af garantien, når E havde afleveret det fulde arbejde. BH bemærkede, at der ikke var sket aflevering af etape 2, da der i forbindelse med ophævelsen af entreprisekontrakten ikke var afholdt stadeforretning eller udarbejdet en staderapport. BH gjorde derfor gældende, at garantien ikke var nedskrevet til 10 % i sin helhed.

Voldgiftsretten bemærkede, at ”Ved BH’s ophævelse af entreprisekontrakten den 13. marts 2023 ophørte E’s ret og pligt til at færdiggøre entreprisen. Der var på dette tidspunkt allerede gennemført aflevering af etape 1, og etape 2 var ikke påbegyndt. Arbejdets stade kunne derfor konstateres uden afholdelse af stadeforretning, hvilket må anses for baggrunden for, at der ikke blev afholdt stadeforretning. Under disse omstændigheder måtte E’s arbejde vedrørende etape 2 anses for afsluttet i den stand, hvori det forelå ved ophævelsen. Ophævelsen må under de anførte omstændigheder sidestilles med aflevering også af etape 2 i relation til aftalen om, at garantien nedskrives til 10%, når aflevering har fundet sted”.

På den baggrund fandt voldgiftsretten, at ”Da BH ikke anmodede om udbetaling af garantien i snæver forbindelse med ophævelsen af entrepriseaftalen, blev garantien på dette tidspunkt yderligere nedskrevet til 10% af hele entreprisesummen

Hvad kan udledes af afgørelsen?
Afgørelsen illustrerer, at der i forbindelse med ophævelse af en entreprisekontrakt kan ske nedskrivning af entreprenørgarantien uden afholdelse af stadeforretning. Dette kræver dog, at arbejdets stade kan fastlægges.

Øvrige afgørelser

Ekstraarbejder
TBB 2024.558 - sag nr. C-16332
Underentreprenør tilkendt betaling for ekstraarbejder, da udbudsmaterialet ikke tilstrækkeligt klart og entydigt beskrev ydelsens omfang og indhold, jf. AB 18 § 4, stk. 2.


TBB 2024.611 - sag nr. C-16126
Entreprenør havde krav på betaling af ekstraarbejder. Kontraktgrundlagets meget generelt formulerede bestemmelser om entreprenørens pligt til at gøre sig bekendt med opgaven samt muligheden for forudgående besigtigelse kunne ikke afskære dette.


TBB 2024.551 - sag nr. C-16015
Underentreprenør fik medhold i krav om ekstraarbejder. Entreprenørens påstand om friholdelse for det beløb, entreprenøren måtte blive tilpligtet at betale til bygherren, blev ikke taget til følge, idet voldgiftsretten bemærkede, at kontrakten mellem entreprenøren og underentreprenøren var en selvstændig aftale, som ikke var knyttet til entreprenørens forpligtelser overfor bygherren.


TBB 2024.600 - sag nr. C-14776
Underentreprenør fik medhold i betaling for nogle ekstraarbejder, mens andre blev afvist som følge af forældelse og retsfortabende passivitet.


Reklamation
TBB 2024.555 - sag nr. C-16058
Bygherres krav mod rådgiver var tabt som følge af manglende rettidig reklamation. Andre krav blev afvist som følge af forældelse.


Rådgivning
TBB 2024.619 - sag nr. R-62
Totalrådgiver havde ikke tilsidesat sin loyale oplysningspligt ved at undlade at oplyse, at projektet ikke kunne gennemføres uden underskud. Totalrådgiver havde derfor krav på honorar.

Andet
TBB 2024.616 - sag nr. R-65
Totalentreprenør havde krav på indeksering efter ABT 18 § 32. Voldgiftsretten tog ikke BH’s afvisningspåstand til følge, da totalentreprisekontrakten ikke indeholdt bestemmelser, hvorefter voldgiftsbestemmelsen i ABT 18 kunne anses for fraveget vedrørende spørgsmålet om indeksering efter ABT 18 § 32.

TBB 2024.562 - sag nr. C-14476
Hovedentreprenør havde lavet fejlagtige beregninger af bølgehøjden og bølgelasten, og fik derfor ingen erstatning for skader på cellefangedæmningen. Derudover spørgsmål om uklarheder i udbudsmaterialet og forsikring.

Nyheder fra branchen

Månedens fokus: Ny danske klimakrav til nybyggeri

I forlængelse af seneste måneds fokus på de nye klimakrav fra EU, sætter vi i denne måned fokus på de nye danske klimakrav til nybyggeri.
Et bredt politisk flertal er den 30. maj 2024 blevet enige om at skærpe klimakravene til nybyggerier i Danmark. Med de nye skærpede klimakrav må nybyggeri i gennemsnit kun udlede 7,1 kg. CO2/m2. Desuden er der fastsat en grænseværdi for byggepladser på 1,5 kg CO2/m2/år.
Med de nye klimakrav omfattes flere bygningstyper af krav til CO2-forbruget. Som noget nyt vil også uopvarmede bygninger over 50 m2, f.eks. parkeringshuse og lagerbygninger, samt ferieboliger og visse tilbygninger skulle leve op til fastsatte grænseværdier for CO2-forbruget, som varierer afhængig af bygningstype.
De nye klimakrav træder i kraft med en ændring af bygningsreglementet i juli 2025. De nye klimakrav indeholder samtidig en plan for yderligere skærpelse af klimakravene i 2027 og 2029, som løbende vil blive revideret ud fra en vurdering af, om niveauet fortsat er passende i forhold til den nyeste viden og data.
Læs de nye klimakrav her.


Kilder:
De justerede klimakrav til nybyggeri er landet – læs artiklen her
Ny aftale stiller ambitiøse klimakrav til nyt byggeri – læs artiklen her

Udvalgte nyheder
Byggeriet er på vej mod rekordår – men ikke alt er rosenrødt – læs artiklen her
Skarp kritik af klimaaftale: Kun få skal bygge anderledes end i dag – læs artiklen her
Nationalbanken sender ny kæmpeopgave i udbud: Jagter flere entreprenører – læs artiklen her
Dropper renovering: Boligselskab river 487 boliger ned – læs artiklen her
Boligmastodont offentliggør CO2-udledning – læs artiklen her
Finansieringen til genopførelsen af Børsen er på plads – læs artiklen her
Femern Bælt-tunnelens første element indviet – læs artiklen her